google-site-verification: googlecdca8cc4a70514e8.html
http://tutorrus.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 เลือกคอร์สเรียน

 โปรโมชั่น

 วิธีสมัครเรียน

 ผลงานความสำเร็จ

 รีวิว

 สถานที่เรียน

รู้จักติวเตอร์

คอร์สเรียน

คอร์สเรียน (สอบตรง International Program)

คอร์สภาษา

รายชื่อนร.ที่สอบติดในแต่ละปี

Reviews

วิธีสมัครเรียน

แนวข้อสอบ ข้อสอบเก่า รับตรงธรรมศาสตร์

เฉลยข้อสอบ รับตรงธรรมศาสตร์

Portfolio ทำพอร์ต TCAS 62

โครงการรัสเซียศึกษา มธ.

โปรโมชั่นปี 62

ห้องแนะแนว รับตรงธรรมศาสตร์ 62

ตารางสอบระบบ TCAS 62 (ทปอ.)

คำถามที่พบบ่อย

เทคนิคพิชิตข้อสอบ

ปี 2554 สอบติดทั้งสิ้น 87%

ปี 2554 สอบติดทั้งสิ้น 87%


รายชื่อนักเรียนที่สอบติดโครงการรัสเซียศึกษา


ปีการศึกษา 2554

 

ผลการสอบคัดเลือกยืนยันได้แน่นอนแล้วว่า การสอนของ TUTORRUS

ได้ผลดีเยี่ยม เพราะนักศึกษาธรรมศาสตร์ โครงการรัสเซียศึกษา 2554

เกินครึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนักเรียนของเราทั้งสิ้น!!

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนด้วยนะค


คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายชื่อนักเรียนที่สอบติดแบบออนไลน์


ลำดับ                   ชื่อ-สกุล                                             โรงเรียน       

   1       นางสาวสิรินภา            วงศาโรจน์                  สาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา

   2       นายธนโชติ                 โรจน์กนก                        อัสสัมชัญ บางรัก

   4       นางสาวฉัตร                มัธยธนา                               สตรีวิทยา

   5       นางสาวสิริเกศ             โอวาสิทธิ์               มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

   6       นายโสภณ                  เชื้อสาย                          ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

   7       นางสาวนันท์ชนก         หวายนำ                          กัลยาณีศรีธรรมราช

   8       นางสาวนฤมล              สุรเมธี                                   ศรียาภัย

  12       นายจิรัฏฐิติ                  เวียงสี                            พิษณุโลกพิทยาคม

  13      นางสาวปุญญิศา           รัตนสาคร                    เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า

  15      นายศรัทธา                  เพชรจู                                 สตรีภูเก็ต

  16      นางสาวสิริดา               โอวาสิทธิ์                มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

  18      นางสาวปุญญิศา           ผรณาปิติ                    บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

  21      นายกิตติพงษ์               ปัญญาพุทธิสาร                    เทพศิรินทร์

  23      นายอนันต์สิทธิ์             แสงสว่าง                           สุราษฎร์พิทยา

  24      นางสาวธัญสินี              ศรีอนุสรณ์วงษ์                   สระบุรีวิทยาคม

  25      นายจิตรพัชร์                แสงวิสุทธิ์                         มัธยมวัดราชบพิธ

  27      นางสาววรรณนิสา         แจ่มหอม                               สตรีวิทยา

  31      นางสาวณัฐชา              ธนะสิงห์สวัสดิ์                    เขมะสิริอนุสสรณ์

  34      นางสาวญุฎา                ดวงบัณฑิต                              หอวัง

  35      นางสาวศุภัชชา            ไมตรีโสภณ                 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

  36      นางสาวณัฎฐธิดา          อนิลบล                           สิรินธรราชวิทยาลัย

  38      นางสาวฐิติกานต์           รัตนพันธุ์                         อำมาตย์พานิชนุกูล

  39      นางสาวนงลักษณ์         จุฬานิพันธุ์                        มัธยมวัดราชโอรส

  40      นางสาวกุลฤดี               ขามรัตน์                                ศรีวิกรม์

  41      นางสาววิภาวี                ผาสุกสถาพร                         ศึกษานารี

  42      นางสาวเกศกัญญา         โสภิตกุล                     รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

  44      นางสาวธัญรดา             นุกูลรักษ์                                สารวิทยา

  45      นายรัชภูมิ                    เตชวงศ์วณิช                     สวนกุหลาบวิทยาลัย

  46      นางสาวกชพร               พู่วณิชย์                      นวมินทราชูทิศ บดินทรเดชา

  47      นางสาวภัทราภรณ์         พิมมะศร                              สระบุรีวิทยาคม

  48      นางสาวภัทรา               โพธิ์สุวรรณ                        นครนายกวิทยาคม

  49      นางสาวสิรินทร์              แซ่ลี้                                        ธัญบุรี

  51      นางสาวพิชญา              ตินตะโมระ                            ศรีบุณยานนท์  

  56      นางสาวสาธิตรี              คูศรีสวัสดิ์วงศ์                     เขมะสิริอนุสสรณ์

  57      นางสาวชุติมน               วารุณี                                   สตรีวิทยา 2

  65      นางสาวศิตาภัทร            ฉิมพุก                                   ราชินีบูรณะ

  66      นางสาวสิริอาภา            เพชรพงศ์                              มหาวชิราวุธ

  68      นางสาวฐิติพร               ภูธัสพงษ์                         สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

  69      นางสาวปริมลดา            พิมพ์โคตร                 สาธิตมหาวิทยาัลัยรามคำแหง

  74      นางสาวปัญจวรรณ         บุญพิทักษ์                             ศึกษานารี

  77      นางสาวอัธยา                ภู่พิพัฒน์                               สตรีวิทยา 2

  78      นายกรภพ                    วงศ์ธนะสารกุล                       ปัญญาวรคุณ

  79      นางสาวปานตะวัน           ราษีทอง                                  สิรินธร

  81      นางสาววรณัน                สัตบุศย์                                     หอวัง

  85      นางสาวพรทิวา              ทองโสม                  วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย

  89      นางสาวมานิตาพัณณ์       เสียงใหญ่                        สตรีวัดอัปสรสวรรค์

  90      นางสาวพิมพ์นิภา            กุลเกษม                           สาธิตมศว. ปทุมวัน

  95      นางสาวเปมิกา               บัวผลิ                                    ศีกษานารี

  96      นางสาวณัฐนิชา             เฉลิมจิตต์                           เขมะสิริอนุสสรณ์

  99      นางสาวมณีญา              กระจ่างพุทธานนท์                    สตรีวัดระฆัง

 102     นางสาวปัณฑ์ชนิต          จิตตรานุเคราะห์             ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

 105     นางสาวเมธ์วดี               ลิมปิวิริยจิต                       อัสสัมชัญคอนแวนต์

 107     นางสาวพรสุภา               ขุมเงิน                         Interkid Bilingual School 

 110     นางสาวชลธิชา              งามรุ่งเรืองกิจ                          โยธินบูรณะ

 111     นายสุเมธ                      ศักกะพลางกูร                          สภาราชินี

 115     นางสาวสุฑฐิณี               สังวร                                   พิบูลวิทยาลัย

 116     นายสิทธิพงษ์                เขียวเม่น                         สวนกุหลาบวิทยาลัย

 120     นางสาวพิมพ์วิมล            ลัทธิธนธรรม               สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

 123     นางสาวพัชรี                  ชัยราย                                สระบุรีวิทยาคม

 125     นางสาวสาวิตรี               หวังเจริญ                           สามเสนวิทยาลัย

 127     นางสาวนิชา                  สืบสาคร                            เขมะสิริอนุสสรณ์

 128     นางสาวแก้วตา              อนุจารวัฒน์                 วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์

 131     นาีียนัฏพงษ์                  ไพบูลย์                                พิชัยรัตนาคาร

 133     นางสาวพรสวรรค์           ชูชาติ                                ตราษตระการคุณ

 134     นางสาวอาทิตยา            สุจริต                         ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

 136     นางสาวอพทิตา             แย้มน้อย                 มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ฯ

 145     นางสาวรักษ์หทัย           เปล่งแสงศรี                      สตรีวัดอัปสรสวรรค์

 156     นางสาวศมาพร              สุประวัติตระกูล         เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

 157     นางสาวณัชชา               โชคเกื้อกูลขัย                       มารีย์วิทยา

 163     นางสาววณิชชา             วันขวัญ                                  สตรีวิทยา

 172     นายธนภัุทร                   รักษาชนม์                             มารีย์วิทยา

 180     นางสาวชลลดา              บุญรอด                             ตราษตระการคุณ


สรุปจำนวนนักเรียนที่สอบติด จำนวนทั้งสิ้น 73 คน!

คิดเป็น 87 % ของผู้เรียนทั้งหมด

ยินดีด้วยค่ะ :)



มาดูเหตุผลดี ๆ ที่ควรเรียนกับ TUTORRUS คลิ๊กที่นี่

สอบตรง,ติว,คอร์ส,รัสเซียศึกษา,รัสเซีย,โครงการ,สอน, สอบ,แนวข้อสอบ,หนังสือ,ธรรมศาสตร์,สอบ,มธ,แนะนำ,เรียน,ติวสอบ,สอนพิเศษ,เรียนพิเศษ,ค่าเทอม,9วิชาสามัญ ,admission 60,admission,clearing house,gat,pat,gatpat 60,เรียน,gat60,pat60,กสพท,การศึกษากับ ASEAN,การศึกษาไทย,ข่าวการศึกษา,รู้ลึก,รู้จริง,โดม,dome,eduzones,unigang,ค่าย,เคลียรริ่งเฮาส์,tustar,แอดมิชชั่น,คอร์ส,ติวสอบ,แนวข้อสอบ,แนะแนว,แนะนำ,อ่านสอบ,หนังสือ,รุ่นพี่,ตรง,พิเศษ,ติว,SEAS,Southeast Asia,เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา,หลักสูตรนวัตกรรม,ASEAN,BMCI,IAC,อาเซียน-จีน,อาเซียน,จีน,bts,สังคมสงเคราะห์,รัฐศาสตร์,เอเชีย,ตะวันออก,เฉียงใต้,เซาท์อีส,South East Asia,ไทย,สังคม,แกท,เชื่อมโยง,เรียงความ,tu star,เตรียมสอบ,เตรียม,สอบ,คอร์ส,เตรียมตัว,แม่น,เป๊ะ,สอบตรง,ช่วย,โครงการรัสเซียศึกษา,สอบตรง,สอน,เปิด,รับสมัคร,อ่าน,กวดวิชา,นิติศาสตร์,สังคมสงเคราะห์,ข้อสอบ,สอบสัมภาษณ์,สัมภาษณ์,ติวสัมภาษณ์,เรียงความ,ข้อเขียน,อัตนัย,ปรนัย, ภาษาอังกฤษ,IELTS,TOEFL, TU-GET,CU-TEP,พรีเวียตรัสเซีย,ค่าย,All about Russia,9,10,11,12,13,14,เรียนรัสเซีย,2560,2561,2562,60,61,62,ที่เรียน, bts,iac,pbic,russia,south east asia,asean china,tuasean,tu,thammasat,russian,russian studies, Southeast Asian Studies, Asean-chiana Studies, International program,วิเทศคดีศึกษา,การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม,การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมอย่างสร้างสรรค์,enttrong,dek-d,dek60,เด็กซิ่ว

Tags : ติด สอบตรง สอบ รัสเซียศึกษา โครงการ ธรรมศาสตร์ ติว มธ.

view

 หน้าแรก

 รู้จักติวเตอร์

 แนวข้อสอบ

 Review

view