google-site-verification: googlecdca8cc4a70514e8.html
http://tutorrus.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 เลือกคอร์สเรียน

 โปรโมชั่น

 วิธีสมัครเรียน

 ผลงานความสำเร็จ

 รีวิว

 สถานที่เรียน

รู้จักติวเตอร์

คอร์สเรียน

คอร์สเรียน (สอบตรง International Programme)

รายชื่อนักเรียนที่สอบติดในแต่ละปี

Reviews

เฉลยข้อสอบ รับตรงธรรมศาสตร์

แนวข้อสอบ รับตรงธรรมศาสตร์

Portfolio ทำพอร์ต TCAS 61

เทคนิคพิชิตข้อสอบ

โครงการรัสเซียศึกษา มธ.

โปรโมชั่นปี 61

วิธีสมัครเรียน

ห้องแนะแนว รับตรงธรรมศาสตร์ 61

ตารางสอบระบบ TCAS 61 (ทปอ.)

คำถามที่พบบ่อย

การสมัครสอบ รัสเซียศึกษา

การสมัครสอบ รัสเซียศึกษา

 เปิดรับสมัครแล้ว!!  

คอร์ส ติวสอบตรงเข้า โครงการ รัสเซียศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560

รายละเอียด คลิ๊กที่นี่!! 

     รัสเซียศึกษา โครงการรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์ มธ. 2561 ติว สอบเข้า สอน รับตรง สอบตรง เปิด รับสมัคร ยาก คะแนน รุ่นพี่ พี่ แนะนำ รัสเซีย

2562 61 62 โครงการรัสเซียศึกษา สอบตรง สอน เปิด รับสมัคร อ่าน หนังสือ เข้า อ่าน สอบ ติว รัสเซียศึกษา โครงการรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์ สอบตรง สอบ ติว แนะนำ สอน พรีเวียตรัสเซีย พี่ อยากเข้า มธ. มธ

วันที่สอบ

       10 มีนาคม 2561         

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะจบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนวันขึ้นทะเบียน  นักศึกษา และมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ใบเทียบวุฒิ ของกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง
 • คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย 6 ภาคเรียน(GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษาหรือใบเทียบวุฒิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 6. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 7. หลักฐานการโอนเงินค่าใบสมัคร และค่าสมัครสอบคัดเลือกฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

  

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

      การสอบข้อเขียนประกอบด้วยการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ และการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัสเซีย

      รวมถึงการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ทางโครงการจะรับนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 100 คน


สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของโครงการ

สอบตรง,ติว,คอร์ส,รัสเซียศึกษา,รัสเซีย,โครงการ,สอนสอบ,แนวข้อสอบ,หนังสือ,ธรรมศาสตร์,สอบ,มธ,แนะนำ,เรียน,ติวสอบ,สอนพิเศษ,เรียนพิเศษ,ค่าเทอม,9วิชาสามัญ ,admission61,admission,clearing house,gat,pat,gatpat 60,เรียน,gat60,pat60, gat61,pat61,กสพท,การศึกษากับ ASEAN,การศึกษาไทย,ข่าวการศึกษา,รู้ลึก,รู้จริง,eduzones,unigang,ค่าย,เคลียรริ่งเฮาส์,tustar,แอดมิชชั่น,คอร์ส,ติวสอบ,แนวข้อสอบ,แนะแนว,แนะนำ,อ่านสอบ,หนังสือ,รุ่นพี่,ตรง,พิเศษ,ติว,SEAS,Southeast Asia,เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา,หลักสูตรนวัตกรรม,ASEAN,BMCI,IAC,อาเซียน-จีน,อาเซียน,จีน,bts,สังคมสงเคราะห์,รัฐศาสตร์,เอเชีย,ตะวันออก,เฉียงใต้,เซาท์อีส,South East Asia,ไทย,สังคม,แกท,เชื่อมโยง,เรียงความ,tu star,เตรียมสอบ,เตรียม,สอบ,คอร์ส,เตรียมตัว,แม่น,เป๊ะ,สอบตรง,ช่วย,โครงการรัสเซียศึกษา,สอบตรง,สอน,เปิด,รับสมัคร,อ่าน,กวดวิชา,นิติศาสตร์,สังคมสงเคราะห์,ข้อสอบ,สอบสัมภาษณ์,สัมภาษณ์,ติวสัมภาษณ์,เรียงความ,ข้อเขียน,อัตนัย,ปรนัยภาษาอังกฤษ,IELTS,TOEFL, TU-GET,CU-TEP,พรีเวียตรัสเซีย,ค่าย,All about Russia,9,10,11,12,13,14,เรียนรัสเซีย,2560,2561,2562,60,61,62,ที่เรียน, bts,iac,pbic,russia,south east asia,asean china,tuasean,tu,thammasat,russian,russian studies, Southeast Asian Studies, Asean-chiana Studies, International program,วิเทศคดีศึกษา,การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม,การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมอย่างสร้างสรรค์,enttrong,dek-d,dek60,เด็กซิ่ว,dek61,เฉียงใต้อาเซียนจีนจีนศึกษาอาเซียนจีนที่เรียน

Tags : สอบตรง  ติว  การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วิทยาลัยนวัตกรรม  รัสเซียศึกษา  รัสเซีย  วิเทศคดีศึกษา  IAC  แนวข้อสอบ  ธรรมศาสตร์  BMCI  มธ  แนะนำ  เรียน  สัมภาษณ์  SEAS  ค่าเทอม  2560  60  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อาเซียนจีน  อาเซียน  จีน

view

 หน้าแรก

 รู้จักติวเตอร์

 แนวข้อสอบ

 Review

view