google-site-verification: googlecdca8cc4a70514e8.html
http://tutorrus.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 เลือกคอร์สเรียน

 โปรโมชั่น

 วิธีสมัครเรียน

 ผลงานความสำเร็จ

 รีวิว

 สถานที่เรียน

รู้จักติวเตอร์

คอร์สเรียน

คอร์สเรียน (สอบตรง International Program)

คอร์สภาษา

รายชื่อนร.ที่สอบติดในแต่ละปี

Reviews

วิธีสมัครเรียน

แนวข้อสอบ ข้อสอบเก่า รับตรงธรรมศาสตร์

เฉลยข้อสอบ รับตรงธรรมศาสตร์

Portfolio ทำพอร์ต TCAS 62

โครงการรัสเซียศึกษา มธ.

โปรโมชั่นปี 62

ห้องแนะแนว รับตรงธรรมศาสตร์ 62

ตารางสอบระบบ TCAS 62 (ทปอ.)

คำถามที่พบบ่อย

เทคนิคพิชิตข้อสอบ

Hot!! ปี 2561 สอบติด 100% (TCAS 61)

Hot!! ปี 2561 สอบติด 100% (TCAS 61)

รายชื่อน้อง ๆ ที่สอบติดจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 

รับตรงTCAS รอบ 1 (Portfolio) ปี 61 

 "สอบติดทุกคน 100%" 

และบางส่วนของ TCAS รอบ 3 

ภาคไทย (รายชื่อบางส่วน)

สรวิชญ์ เทศขัน                   สวนกุหลาบวิทยาลัย

อิศรา ฉายาพัชระ                 สตรีวิทยา   

ศริณ ศรีปฐมสวัสดิ์               ศึกษานารี

สุริษา โพธิ์วรสิน                  ศึกษานารี

ชลธิญา โพนพินิจไชย          เตรียมอุดมศึกษา

พลอยลดา พานิจวรานันท์     เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ชนิดาภา โชควงศ์วรัณ          เซนต์โยเซฟทิพวัล

ชนาภรณ์ ศรีวรวิทย์              วัฒนาวิทยาลัย

รมย์นลิน นิธิสหกุล               วัฒนาวิทยาลัย

ณิโรชา พรัดภู่                     ราชินีบน

ระพีพรรณ เกียจนอก             บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2

อิสริยา ศรีพันธุ์                    หอวัง

ออม ตันศิริ                         สาธิตจุฬาลงกรณ์ฯ

กันต์นัทธ์ คงศิริสมบัติ           สาธิต มศว ประสานมิตร

กัญญาณัฐ วีระสุนทร            สาธิต มศว ประสานมิตร

มธุรดา ศรีมิ่งเมืองนิเวช         สาธิต มศว ประสานมิตร

พักแพว ศรีสุโร                   สาธิต มศว ประสานมิตร

ภูมิธรรม บุญสอง                 สาธิต มศว ประสานมิตร

อรวรรณ อักษรชู                  สาธิต มศว ประสานมิตร

รมย์รวินท์ ไตรทรัพย์            สาธิต มศว ประสานมิตร

จิณัฐฐิตา ภักดิ์อัครวาทิน       สาธิต ม.บูรพา

ชัญญานุช สุทธิบัญญัติ         สาธิต ม.บูรพา

วรินทร์ สิงหเสมานนท์          อัสสัมชัญสมุทรปราการ

ปฏิพัทธ์ ทรัพย์ทักษิณา        อัสสัมชัญสมุทรปราการ

ดนุเดช ชมเชย                   โยธินบูรณะ

อรัชพร โมฬีนนท์                โยธินบูรณะ

ไรวินทร์ รัศมีนิยมวุฒิ            สารสาสน์วิเทศ ร่มเกล้า

วัลลภัทร นาคบัว                 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ณัชชา นาคราชอวยผล         สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ผ่องพรรณ เอี่ยมง้วง             สวนกุหลาบรังสิต

ลภัสรดา ธีรานุกูล                พระหฤทัยดอนเมือง

ธมลวรรณ บูรณะบัญญัติ        มารีย์วิทยา

รสา มณีวัธน์                       ปทุมวิไล

พสิกา พวงไม้                     ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

พณัตธิดา สุริยะกุล               พิบูลวิทยาลัย

พุทธรักษา ศรีบุญเพ็ง           อยุธยาวิทยาลัย

ณิชกานต์ มูลสาร                 อยุธยาวิทยาลัย

พิชญา อัตตะเปโม               สระบุรีวิทยาคม

จีรพัฒน์ สามภูศรี                 พิริยาลัยจังหวัดแพร่

ดนพล ภูมิโคกรักษ์               อัสสัมชัญนครราชสีมา

ชินดนัย ฝังสิมมา                 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

จิรัชญา ทองมา                   ศรีสะเกษวิทยาลัย

วาที สินธุบัว                       อู่ทอง

บัณฑิตา ขันธเกษ                เบ็ญจะมะมหาราช

จิรัชฌา พินิตไพศาล            วัชรวิทยา

ฐิติญาณ์ ไตรปิ่นเพ็ชร           สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ธาม มาเสถียร                    ศรีวิกรม์

กมลศิริ เนินคณา                สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

วรินธร นุชปั้น                    สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

อิศริญา ชนะณรงค์เดช        โยนออฟอาร์ค

 

ภาคอินเตอร์  (รายชื่อบางส่วน)

ศุภสิน โพธิ์งาม                  GED

ซารีน่า ณธัญญ์ธานันท์        GED

จิรพัฒน์ ตั้งอิทธิพลากร       นานาชาติไทยจีน

พัชราภา สังข์ทอง            Ekamai International School

ปิยะวุฒิ ปิยะนุวัฒน์ชัย       Shrewsbury International School

ภูริยากร ปิยะนุวัฒว์ชัย       Shrewsbury International School

สิรภัทร  สาระคุณ             Shrewsbury International School

ภัณฑิรา วิวัฒนสินชัย        Niva International School

อนันตญา โตพานิช          International School Eastern Seaboard

ภัคจิรา ชูศรี                   St. Dominic college, New Zealand

เอกกมล ดีอยู่                    สวนกุหลาบวิทยาลัย

ธันยพร เกษรสิทธิ์              ราชินี

กุลปริยา เธียรนันท์             เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

พลอยลดา พานิจวรานันท์    เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

พรรณอร โง้วประสิทธิ์         เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ชนิดาภา โชควงศ์วรัณ        เซนต์โยเซฟทิพวัล

อัครภูมิ วรฤทธินภา            เซนต์คาเบรียล

ณนท  ศิริชัยตัณฑ์             เซนต์คาเบรียล

ระพีพรรณ เกียจนอก            บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2

ชนาภรณ์ ศรีวรวิทย์              วัฒนาวิทยาลัย

กัญญพัชร แกล้วเกษตรกรณ์   หอวัง

พักแพว ศรีสุโร                   สาธิต มศว ประสานมิตร

เกศเกล้า โชสนับ                สาธิต มศว ประสานมิตร

ปัญญวดี ชินก้องไกร            สาธิตคริสเตียนวิทยา

เมธาวี วิริยางกูรภาพ            สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

พิชญ์สินี เลี่ยวเฉลิมวงษ์       สารสาสน์เอกตรา

อภิณญ์ภัทร์ จันทรศร           สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ปิติพร ธรรมพรหมกุล           เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

อรญา สุวรรณวิไลกุล           อัสสัมชัญธนบุรี

อัญชิษฐา รุ่งค้าวิวัฒน์          อัสสัมชัญพระราม 2

รตินันท์ ซิ้มสกุล                 อัสสัมชัญพระราม 2

ศศพร โพธิ์ทอง                 ยอแซฟอุปถัมภ์

ธัญธร ศรีบรรพต                เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี

คุณ เเสงสีนิล                    โพธิสารพิทยากร

อภิณญ์ภัทร์ จันทรศร           สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ภัทราภรณ์ ชื่นชวนสังคม       สระบุรีวิทยาคม

ฐิติรัตน์ สุกิจปาณีนิจ            ทิวไผ่งาม

อริสรา เตชะเสนา               สตรีศรีน่าน

วทันยา โถวรุ่งเรือง             สุราษฎร์พิทยา

มูญาฮีดะห์ มีสา                 หาดใหญ่วิทยาลัย

สุนิสา ดวงดี                     มอ.วิทยานุสรณ์

ธนพนธ์ กตเวทิตาธรรม        เบญจมราชรังสฤษฎิ์2

 

 รายชื่อบางส่วนของน้อง ๆ ที่สอบติดธรรมศาสตร์ในปีนี้

หากรายน้อง ๆ คนไหนรายขื่อตกหล่น แจ้งมาได้เลยนะคะ


"อยากติดคณะไหน แค่บอกมา" เราช่วยคุณได้ คลิกเลือกคอร์สเรียน

ปรึกษาเพิ่มเติม Line: @tutorrus

Tags : 2562 ธรรมศาสตร์ Portfolio TCAS แฟ้มสะสมผลงาน รับตรง สอบตรง สอบติด ทำพอร์ต ทำport วิธีทำพอร์ต รับทำพอร์ต รับทำport รอบport

view

 หน้าแรก

 รู้จักติวเตอร์

 แนวข้อสอบ

 Review

view