google-site-verification: googlecdca8cc4a70514e8.html
http://tutorrus.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 เลือกคอร์สเรียน

 โปรโมชั่น

 วิธีสมัครเรียน

 ผลงานความสำเร็จ

 รีวิว

 สถานที่เรียน

รู้จักติวเตอร์

คอร์สเรียน

คอร์สเรียน (สอบตรง International Program)

คอร์สภาษา

รายชื่อนร.ที่สอบติดในแต่ละปี

Reviews

วิธีสมัครเรียน

แนวข้อสอบ ข้อสอบเก่า รับตรงธรรมศาสตร์

เฉลยข้อสอบ รับตรงธรรมศาสตร์

Portfolio ทำพอร์ต TCAS 62

โครงการรัสเซียศึกษา มธ.

โปรโมชั่นปี 62

ห้องแนะแนว รับตรงธรรมศาสตร์ 62

ตารางสอบระบบ TCAS 62 (ทปอ.)

คำถามที่พบบ่อย

เทคนิคพิชิตข้อสอบ

ปี 2560 กับความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่

ความสำเร็จของ TUTORRUS ปี 2560

                  

  • ได้รับเกียรติจากสถานทูตรัสเซีย Thailand.mid.ru ให้ขึ้นเป็นเว็บไซต์แนะนำคู่กับจุฬาฯ/ ธรรมศาสตร์
  • ยืนยันคุณภาพ ด้วยรายชื่อนักเรียนที่สอบติดจริง รัสเซียศึกษา/ BMCI/ SEAS/ IAC

นายจิรกิตติ์                                          ไทยสุชาติ                              เซนต์คาเบรียล

นายธนภัทร                                          นิธิปารมี                                เซนต์คาเบรียล

นางสาวณัฐวดี                                     อมฤตสกุลนันท์                     เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

นางสาวเจษฎาพร                                เศรษฐ์ธรรมธัช                      เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

นางสาวปัญจพร                                  นิธิสิริพงศ์                              เซนต์โยเซฟทิพวัล

นายวชิรวิทย์                                         พิสุทธิ์วณิชย์                          อัสสัมชัญ

นายกณวรรธน์                                     ฟูเกียรตินิยม                         อัสสัมชัญ

นางสาวจิราพัชร                                   คูหากาญจน์                          อัสสัมชัญคอนแวนต์

นางสาวนรมน                                      ตันติเวชวุฒิกุล                      อัสสัมชัญคอนแวนต์

นางสาวกัญญาณัฐ                              เหมรัชต์จิโรช                         อัสสัมชัญคอนแวนต์

นางสาวโชติกา                                     ลิมปนารักษ์                           อัสสัมชัญศึกษา

นางสาววรรณชนก                                เสนา                                     อัสสัมชัญศึกษา

นายภูมิ                                                มังคลรังษี                              นานาชาติเอกมัย

นางสาวดลิน                                        จันทร์ขจร                              สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

นางสาวชัญญานุช                               วิริยะยุทมา                            สาธิต มศว. ปทุมวัน

นางสาวศรุดา                                       แจ่มศรีแก้ว                           สาธิตมรภ.สวนสุนันทา

นางสาวใบไม้                                       แก้วเผือก                               สาธิตมรภ. สวนสุนันทา

นางสาวกชพร                                      สุขหนุน                                 สาธิตมรภ. บ้านสมเด็จฯ

นางสาวมธุชา                                      เมืองอินทร์                            สาธิตมรภ. บ้านสมเด็จฯ

นางสาวกุลยา                                       หุ่นกิตติเวชกุล                       ศึกษานารี

นางสาวจิรัชญา                                    เผือกใจแผ้ว                           ศึกษานารี

นางสาวณัฐกมล                                  อริยพากย์                              ศึกษานารี

นางสาวนันทนัช                                   จันตะเภา                              ศึกษานารี

นางสาวเสาวพักตร์                              ศิริฐาปกรณ์                           ศึกษานารีวิทยา

นายเสฏฐนันท์                                     วรรณวรเศรษฐ                      สามเสนวิทยาลัย

นางสาวพิชามญชุ์                                พัวพิทย์ศิริกุล                        สตรีวิทยา

นางสาวคนธวรรณ                               กลิ่นสุคนธ์                             สตรีวิทยา

นายธาดา                                             สุจริตจันทร์                           สตรีวิทยา2

นายฉายชนม์                                       ประสงค์                                เทพศิรินทร์

นายพิสิทธิ์                                            อุ่นฉิม                                    ทวีธาภิเศก

นางสาวปวริศา                                    เชื้อจินดา                              ราชินีบน

นางสาวธนภรณ์                                   เทียมมโน                                             ราชินีบน

นางสาวรินรดา                                     สวนฐิตะปัญญา                    ราชินีบน

นางสาวจิรัฐิพร                                     อินวิสัย                                  ราชินีบน

นายยุทธพล                                         เนียมนาค                              โยธินบูรณะ

นายภูวิศ                                              โพธิโภคสัมพันธ์                    ราชวินิต มัธยม

นางสาวจิดาภา                                    สิงหา                                    เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

 

นางสาวศิวัชญา                                   ตรองตระการ                         เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

 

นางสาวศศิณา                                     ศรเดชทองคำ                        บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

 

นางสาวศุภรดา                                    นาคพิทักษ์กุล                       นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

 

นางสาวณัฏฐณิชา                               ฉายากุลกิจ                            นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

 

นายนิธิศ                                              เอกบุญเขต                           สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

 

นางสาวผ่องพรรณ                               เอี่ยมง้วง                               สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

 

นางสาวพัชมณ                                    อัคราตรีทศ                           สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

 

นางสาวภัคจิรา                                    กิตติวรางกูร                          สารสาสน์วิเทศบางบอน

 

นายภูมิพิพัฒน์                                     ชอย                                      แอ๊ดเวนตีสเอกมัย

 

นางสาวอภิญญา                                 มีศรีเนตร                              โยนออฟอาร์ค

 

นางสาวพนิดา                                      สังวาลย์                                 สตรีศรีสุริโยทัย

 

นางสาววรรษมน                                  นอบน้อมธรรม                       สายปัญญาฯ

 

นางสาววนิดา                                      ยินดี                                      สายปัญญาฯ

 

นางสาวสสารินี                                    เลียบสื่อตระกูล                      สายปัญญาฯ

 

นางสาวภัทรวดี                                    บุญมีทรัพย์                           สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ

 

นางสาวรุจิรา                                        เลิศณรงค์ฤทธิ์                       ชิโนรสวิทยาลัย

 

นางสาวกฤษณา                                  รักชื่น                                    ชิโนรสวิทยาลัย

 

นางสาวรัฐนันท์                                    ปริวัติธรรม                            ชิโนรสวิทยาลัย

 

นางสาวเสาวพักตร์                              ศิริฐาปกรณ์                           ชิโนรสวิทยาลัย

 

นางสาววนาภา                                    เพ็ชรตระกูล                          ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

นางสาวรวีพร                                       มีแสงธรรม                            พระมารดานิจจานุเคราะห์

 

นางสาวปิยนุช                                      แสงยอด                                เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

 

นางสาวณัฐวดี                                     ไชยจรัส                                 สตรีสมุทรปราการ

 

นางสาวปิยธิดา                                    ระนำไทยสงฆ์                        สตรีสมุทรปราการ

 

นางสาวธนสร                                       แก้วแกมมาต                         สตรีสมุทรปราการ

 

นางสาวอัมพร                                      พลนา                                    วัดราชโอรส

 

นางสาวกรกนก                                    ผิวอ่อน                                  วัดราชโอรส

 

นางสาวพรทิพย์                                   จันทร์เพ็ญ                             โพธิสารพิทยากร

 

นางสาวหนึ่งฤทัย                                 ยามานนท์                             โพธิสารพิทยากร

 

นางสาวจอมขวัญ                                สวนสุวรรณ์                           เบญจมราชาลัยฯ

 

นางสาวธนัยชนก                                 พจน์จำเนียร                          เบญจมราชูทิศ

 

นายโชติวิทย์                                        อั๋งสกุล                                  เบญจมราชานุสรณ์

 

นางสาวณัฐสิมา                                   จงอ่อน                                  เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

 

นางสาวอสมาภรณ์                              อังกินันทน์                             เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

 

นางสาวแพรวา                                     กลิ่นจันทร์                             มัธยมวัดนายโรง

 

นายปรเมษฐ์                                        ปุจฉาการ                              มัธยมวัดนายโรง

 

นางสาวบุญสิตา                                  ตันตนะรัตน์                          สามัคคีวิทยาคม

 

นางสาวฤดีมาศ                                    บุญปัญญา                            วัดราชาธิวาส

 

นางสาวธนวัลย์                                    เรืองขำ                                  ฤทธิยะวรรณาลัย

 

นางสาวไอยเรศ                                    ศรีจันทร์นิล                           มัธยมประชานิเวศน์

 

นางสาวภาคินี                                      ประดิษฐ์ศิลป์ดี                      วัดเขมาภิรตาราม

 

นางสาวบุญญาภัทร                             วงศ์เจริญวรกุล                      อยุธยาวิทยาลัย

 

นางสาวทานตะวัน                               สนธิเกษตริน                         เจนอยุธยา

 

นางสาวชนิดาภา                                  ยศทัพ                                   ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ

 

นางสาวนลพรรณ                                 เจนจิตรศิลป์                         สระบุรีวิทยาคม

 

นางสาวธนพร                                      อ้อนอุบล                               สระบุรีวิทยาคม

 

นางสาวเขมกร                                     พงษ์วนาบุญ                         สระบุรีวิทยาคม

 

นางสาวปุญญิศา                                 ชูแดง                                    สุราษฎร์ธานี

 

นายสาริศ                                             ชีวยะพันธ์                             สุราษฎร์ธานี

 

นางสาวศศิธร                                       ชูพานิชน์                               สุราษฎร์ธานี

 

นางสาวปัญญพัฒน์                             อินทพัฒน์                             สุราษฎร์ธานี

 

นางสาวเนตรชนก                               อินนุพัฒน์                             หาดใหญ่วิทยาลัย

 

นางสาวดารินทิพย์                               เกตุแก้ว                                 หาดใหญ่วิทยาลัย2

 

นางสาวพัณณิตา                                 ชูเจริญ                                  หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

 

นางสาวเบญญาภา                              จารุสินธพ                              มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

 

นายเมธวินทร์                                       เอมรื่น                                   พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 

นางสาวอธิษฐ์                                      เอ่งฉ้วน                                 อำมาตย์พานิชนุกูล

 

นางสาวทัศพร                                      สมศรี                                    อำมาตย์พานิชนุกูล

 

นางสาวจุฑารัตน์                                 มีศิลป์                                   พิษณุโลกพิทยาคม

 

นายวัชริศพล                                        บุณยสาระนัย                        พิษณุโลกพิทยาคม

 

นายตรีชาติ                                          ขวัญบุรี                                 เฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง

 

นายพงศธร                                          พุทธา                                    แม่จันวิทยาคม เชียงราย

 

นางสาวณัฐมน                                    ชนะบุญ                                เฉลิมขวัญสตรี

 

นางสาวเจณิสตา                                  ตรีนันทวัลย์                           ปราจีนกัลยาณี

 

นางสาวรมย์นลิน                                 วรรณประเสริฐ                      ชลกันยานุกูล

 

นางสาวปิยะนุช                                    สนทะเนตร์                            ธัญบุรี

 

นางสาวนิชานันท์                                 แซ่นึ่ง                                    พิชัยรัตนาคาร

 

นางสาวพรพิชญา                                แพเรือง                                 สิรินธรราชวิทยาลัย

 

นางสาวปวันรัตน์                                 พันธ์แก่น                               มารีย์วิทยา

 

นางสาวเพ็ญพิชชา                               ตั้งปฏิพัทธ์                             มารีย์วิทยา

 

นาวสาวขวัญพิชชา                              ชุมสุข                                    สอาดเผดิมวิทยา

 

นายรชต                                               วัฒนศิริ                                 วัชรวิทยา

 

นายวัชระ                                             จันทรส                                  วัชรวิทยา

 

นายปรินทร                                          ดวงจันทร์โชติ                        ขอนแก่นวิทยายน

 

นางสาวคัทลียา                                    มาศสุข                                  สุรนารีวิทยา

 

นางสาวธนวรรณ                                  พิศาลสิทธิวัฒน์                     สมถวิล วิเทศศึกษา

 

นางสาวหงส์หยก                                 บุญปัญญา                            นารีนุกูล

 

นางสาวอลิสสา                                    วารีรัตน์                                 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

 

นางสาวอภิชญา                                   รัตนะศิริสุวรรณ                     พิมานพิทยาสรรค์

 

นางสาววราวรรณ                                อินวกูล                                  แกลง"วิทยสถาวร"

 

นายวรวิช                                             ปรมวาณิช                             บ้านนา "นายกพิทยากร"

 

นางสาวสิตา                                        แกมทอง                                Convent of the Holy Infant Jesus

 

นางสาวนคนันทิณี                               เกษมทวีโชค                          Nelson girls college

 

นางสาววิชิตา                                       เตียวสมบูรณ์กิจ                    Home school

 

นางสาวสรัลรัตน์                                  พรหมสถิตย์                          GED

 

นางสาวปิ่นจุฑา                                   นุกูลโรจน์                              GED       

Tags : สอบตรง  ติว  การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วิทยาลัยนวัตกรรม  รัสเซียศึกษา  รัสเซีย  วิเทศคดีศึกษา  IAC  แนวข้อสอบ  ธรรมศาสตร์  BMCI  มธ  แนะนำ  เรียน  สัมภาษณ์  SEAS  ค่าเทอม  2560  60  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อาเซียนจีน  อาเซียน  รัฐศาสต

view

 หน้าแรก

 รู้จักติวเตอร์

 แนวข้อสอบ

 Review

view