google-site-verification: googlecdca8cc4a70514e8.html
http://tutorrus.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 เลือกคอร์สเรียน

 โปรโมชั่น

 วิธีสมัครเรียน

 ผลงานความสำเร็จ

 รีวิว

 สถานที่เรียน

คอร์สเรียน

รายชื่อนักเรียนที่สอบติดในแต่ละปี

Reviews

รู้จักติวเตอร์

ห้องแนะแนว ข้อสอบ

โปรโมชั่นปี 60

เทคนิคพิชิตข้อสอบ

วิธีสมัครเรียน

โครงการรัสเซียศึกษา มธ.

BMCI วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEAS

หลักสูตรวิเทศคดีศึกษา อาเซียน-จีน (IAC)

คำถามที่พบบ่อย

ปี 2555 สอบติดทั้งสิ้น 92%

ปี 2555 สอบติดทั้งสิ้น 92%


2554 54 53 โครงการรัสเซียศึกษา สอบตรง สอน เปิด รับสมัคร อ่าน หนังสือ เข้า อ่าน สอบ ติว รัสเซียศึกษา โครงการรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์ สอบตรง สอบ ติว แนะนำ สอน พรีเวียตรัสเซีย พี่ อยากเข้า มธ.

มธ  ค่าย All about Russia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รายชื่อ ดี แม่น เป๊ะ ตรง เจ๋ง เรียนกับ ติว เรียน กับ 

 สถิติจำนวนนักเรียนของTUTORRUSสามารถสอบเข้า

โครงการรัสเซียศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี..."รายชื่อของน้อง ๆ ปี 55 ที่สอบติดทั้งสิ้น 92%"...


ลำดับ                     ชื่อ-สกุล                                            โรงเรียน       

   1         นายประพัฒน์พงษ์      สุขวานิช                      อัสสัมชัญ (บางรัก)

   2         นายภาณุพงศ์            จงมีสุข                         อัสสัมชัญ (บางรัก)

   3         นายปัญญ์ปิยะ           น้อยพานิช                อัสสัมชัุญ สมุทรปราการ

   4         นายอมฤต                 วณิชย์เจริญสกุล        อัสสัมชัญ สมุทรปราการ

   5         นางสาวกฤษณา         ประจวบวัน                    อัสสัมชัญ ระยอง

   6         นางสาวภัคจิรา           สุรมิตรานนท์               มาแตร์เดอีวิทยาลัย

   7         นางสาวลลิตา            อังคศิริมงคล            เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

   8         นางสาวปิยวรรณ        นวลประเสริฐสุข       เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

   9         นางสาวธัญญามาศ     สุภัคไพศาลสิน              อัสสัมชัญคอนแวนต์

  10        นางสาวอรณิชา          ประดิษฐธำรงค์                  สตรีวิทยา

  11        นางสาวศุภิสรา           เอี่ยมเล็ก                        สตรีวิทยา 2

  12        นางสาวกุลณิชา          วรรณสังข์                    เตรียมอุดมศึกษา

  13        นางสาวกุสุมา            เพ็ชรพันธ์ศรี           เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

  14        นางสาวณัชชา           ปัญญาพุทธิสาร                    ราชินี

  15        นายวัชรชัย                โรจนานุกูล                สวนกุหลาบวิทยาลัย

  16        นายสิทพจน์               พงษ์แพทย์                สวนกุหลาบวิทยาลัย

  17        นายวิวิศน์                  ศิระพลานนท์              สวนกุหลาบวิทยาลัย

  18        นางสาววราภรณ์         จิตร์พลชนะ             สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

  19        นางสาวทิพวรรณ        จิตต์ลำจวน            สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

  20        นางสาวปารมี             ชาตะกูล               บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

  21        นางสาวฉัตรกาญจน์     จันทร์ปรุง            บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

  22        นางสาวณปภัช            พิชญคามินทร์      บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

  23        นางสาวพิมพ์ภัทรา       ขันทอง               บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

  24        นางสาวรัตตินันท์         ดิฐชัยวิรัตน์          บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 3

  25        นางสาวญาณัจฉรา       พลพชร                           หอวัง

  26        นายกฤตนู                  วิเศษไชยศรี               สามเสนวิทยาลัย

  27        นางสาวดวงพร            มังกรแก้ว                   สามเสนวิทยาลัย

  28        นายกฤษฎา                ตันศิริ                        สามเสนวิทยาลัย

  29        นางสาวปพิชญา          ศรีสารัตน์                      โยธินบูรณะ

  30        นางสาวมนวลี              ศรีเพชร                        โยธินบูรณะ

  31        นางสาวนาถอนงค์        สิงห์โต                          โยธินบูรณะ

  32        นางสาวณัฐณิชา          วงษ์สง่า                        ศึกษานารี

  33        นายพรลภัส                 บุญฟัก                         วัดราชบพิธ

  34        นายกฤตพัช                 กรนุ่ม                           วัดราชบพิธ

  35        นายชีวิน                     วาสินานนท์                    วัดราชบพิธ

  36        นางสาวสุนิษา             สังข์ศาสตร์                  ราชวินิต บางแก้ว

  37        นางสาวบุษรัญชน์        ควรมิตร                      ราชวินิต บางแก้ว

  38        นางสาวจิรัชยา            รัตนาวลี                      ราชวินิต บางแก้ว

  39        นางสาวชนมณีทิวา       ชาญสมร                    ราชวินิต บางแก้ว

  40        นางสาวนิจฉรา            รอดหริ่ง                    พระหฤทัยคอนแวนต์

  41        นางสาวเกศระวี           ตลับนาค                   พระหฤทัยคอนแวนต์

  42        นายชิดพงษ์               พูนเพ็ง                          สุรศักดิ์มนตรี

  43        นางสาวกนกวรรณ       ปู่เจริญ                        เบญจมราชาัลัย

  44        นางสาวพิชชาภา        กลีบลำเจียก                 สตรีวัดอัปสรสวรรค์

  45        นางสาวชนินญา          แดงอร่าม                     สตรีวัดอัปสรสวรรค์

  46        นายสุวีร์นนท์              อัจยุตโภคิน                       ทิวไผ่งาม

  47        นายกัมพล                 วีระกุล                              ทิวไผ่งาม

  48        นางสาวพัชรพร           เมธีสุทธิพงศ์                     ทิวไผ่งาม

  49        นางสาวชวรัตน์            เพ็ญศิริ                        สตรีศรีสุริโยทัย

  50        นางสาวอัมพร             ตั้งกุญแจทอง                สตรีศรีสุริโยทัย

  51        นางสาวจิรภา              องอาจ                       สุวรรณารามวิทยาคม

  52        นางสาวณัชชา            ผิวขำ                             ปัญญาวรคุณ

  53        นางสาวปภาวี              บุญกิ่ง                            มัธยมวัดสิงห์

  54        นางสาวณัฐชา             สิทธิภูิมิสวัสดิ์                   วัดราชโอรส

  55        นางสาววนัชพร            พรธีรลานนท์                    วัดราชโอรส

  56        นางสาวอภิญญา          เพ็ชรวิภาต                  บางปะกอกวิทยาคม

  57        นางสาวรสสุคนธ์          นามมนตรี                      วัดนวลนรดิศ

  58        นางสาวศุภัชฌา           อิงคภากร                 สตรีวัดมหาพฤฒาราม

  59        นางสาวเพ็ญนภา          นาคนาวา                        ศรีพฤฒา

  60        นางสาวจิราพร             ตีรณานนท์          ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

  61        นางสาวโศภิษฐา          มณีวรสิทธิ์                สตรีประเสริฐศิลป์

  62        นายศิวกร                    ภูซ้ายสี                    สตรีสมุทรปราการ

  63        นางสาวชลิตา              บุญโชติ                    สตรีสมุทรปราการ

  64        นางสาวศุทธนุช            ผาสุข                         อัมพรไพศาล

  65        นางสาวภัชนิดา             ศิลปกุล                    เขมาภิรตาราม

  66        นางสาวจริยา                สนทะเนตร์                    ธัญบุรี

  67        นางสาวกนกวรรณ          แคจิตร์                   ธัญรัตน์ ปทุมธานี

  68        นายธนพล                    ญาติคำ                   ธัญรัตน์ ปทุมธานี

  69        นางสาวณัฐณิชา            หงษ์อ่ำ             ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

  70        นางสาวญาณิชศา          ประสพผล              มัธยมวัดหนองแขม

  71        นายภานุวัฒน์                เกิดมุสิก                   สุราษฎร์ธานี

  72        นางสาวโชติกา              ชูประเสริฐ                สุราษฎร์ธานี

  73        นางสาวสินีนาฏ              รจิตานนท์                 สุราษฎร์ธานี

  74        นางสาวอัจฉรา               ลิขิตภุมรา             อำมาตย์พานิชนุกูล

  75        นางสาววัชจรี                 ถิ่นหนองจิก          อำมาตย์พานิชนุกูล

  76        นางสาวณัฐฐาพร            ประเิสริฐกุล              สุรนารีวิทยา

  77        นางสาวธัญลักษณ์          วงศืหมอ                  สุรนารีวิทยา

  78        นางสาวเหมวรรณ           ไวยทิพย์               จอมสุรางค์อุปถัมภ์

  79        นางสาววริศรา                พรหมมายนต์         จอมสุรางค์อุปถัมภ์

  80        นางสาวพิชญา               มานะจรรยาพงศ์     จอมสุรางค์อุปถัมภ์

  81        นางสาวภาวินี                 สีดาวเรือง             จอมสุรางค์อุปถัมภ์

  82        นายวัชราวุธ                   ปิ่นสุวรรณ              ราชสีมาวิทยาลัย

  83        นายเจตษฎา                  พรขุนทด                ราชสีมาวิทยาลัย

  84        นายวรัตถ์                      เปาริก                    ราชสีมาวิทยาลัย

  85        นางสาวสุวภรณ์              พิมาน                       นิรมลชุมพร

  86        นางสาวลลิตา                 รวดเร็ว                  สอาดเผดิมวิทยา

  87        นางสาวเบญจมาศ           เต็กอวยพร           สิรินธรราชวิทยาลัย

  88        นางสาวธนวัน                 สันทัยพร                      สิรินธร

  89        นางสาวปัทมา                สุทะโท                    ภูเก็ตวิทยาลัย

  90        นางสาวกนกพรรณพร      ครองภูมินทร์                สตรีภูเก็ต

  91        นางสาวปัทตมา              มาลากูล              มหาวิชาราวุธ สงขลา

  92        นางสาวรัชฎา                 แก้วลี                          ศรีราชา

  93        นางสาวพรนภัส               บุญญานุพงศ์         กัลยาณีศรีธรรมราช

  94        นางสาวปภาดา               คงคา                      ทัพทันอนุสรณ์

  95        นางสาวณัฐมน                แสงวราภรณ์            สมุทรสาครบูรณะ

  96        นางสาวกฤติญาภรณ์        บึงบงกช       กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

  97        นางสาวณัฐณิชาช์            คำชุ่ม                   ปราจิณราษฎรอำรุง

  98        นายสุริยา                       สมสกุล                   ปราจีนกัลยาณี

  99        นางสาวเปมนีย์                สังวรณ์              พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี

 100       นายปรีดา                       พูลสวัสดิ์                   พรหมานุสรณ์ฯ

 101       นางสาวอัจฉรียา              เลี่ยมทอง         เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี

 102       นางสาวสยุมพร               นุขโพธ์พันธุ์                 วิสุทธรังษี

 103       นายมาโนช                    พลอยศรี                      ปทุมวิไล

 104       นางสาวกวิตา                  ว่องประสพสุข            สตรีนนทบุรี

 105       นางสาวสุนิสา                  พันมี                     มัธยมวัดบึงทองหลาง

 106       นางสาวรัญจนา               มาแจ้ง                         อรรถมิตร

 107       นางสาวพานิตา               ขุนฤทธิ์                 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี

 108       นางสาวขวัญสุภา             รัตตนิทัศน์                 ศิลาจารพิพัฒน์


คลิ๊ก ที่นี่ เพื่ออ่านความประทับใจจากน้อง ๆ ที่เรียนกับ TUTORRUS

เตรียมสอบ  เตรียม สอบ คอร์ส เตรียมโดม เตรียมตัว รุ่นพี่ แนะนำ บอก แน๊ต แนท แนต แม่น เป๊ะ สอบตรง แนะนำ ช่วย โครงการรัสเซียศึกษา2554 54 53 โครงการรัสเซียศึกษา สอบตรง สอน เปิด รับสมัคร อ่าน หนังสือ เข้า อ่าน สอบ ติว รัสเซียศึกษา โครงการรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์ สอบตรง สอบ ติว แนะนำ สอน พรีเวียตรัสเซีย พี่ อยากเข้า มธ. มธ  2554 54 53 โครงการรัสเซียศึกษา สอบตรง สอน เปิด รับสมัคร อ่าน หนังสือ เข้า อ่าน สอบ ติว รัสเซียศึกษา โครงการรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์ สอบตรง สอบ ติว แนะนำ สอน พรีเวียตรัสเซีย พี่ อยากเข้า มธ. มธ  ค่าย All about Russia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รายชื่อ ดี แม่น เป๊ะ ตรง เจ๋ง เรียนกับ ติว เรียน กับ 2555 55  "คบตรงเข้าโครงการรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์ 2555" 2554 54 53 โครงการ รัสเซียศึกษา สอบตรง สอน เปิด รับสมัคร อ่าน หนังสือ เข้า อ่าน สอบ ติว รัสเซียศึกษา โครงการรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์ สอบตรง สอบ ติว แนะนำ สอน พรีเวียตรัสเซีย พี่ อยากเข้า มธ. มธ  ค่าย All about Russia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  แนว ข้อสอบ 2555 แนะนำ ดี เก่ง แม่น ตรง เป๊ะ 7 วิชาสามัญ , admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท , การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย , ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ , โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข , มช , มมส 55  , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 , เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น คอร์สติวสอบ

Tags : สอบตรง  ติว  การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วิทยาลัยนวัตกรรม  รัสเซียศึกษา  รัสเซีย  วิเทศคดีศึกษา  IAC  แนวข้อสอบ  ธรรมศาสตร์  BMCI  มธ  แนะนำ  เรียน  สัมภาษณ์  SEAS  ค่าเทอม  2560  60  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อาเซียนจีน  อาเซียน  จีน

view

 หน้าแรก

 รู้จักติวเตอร์

 แนวข้อสอบ

 Review

view