google-site-verification: googlecdca8cc4a70514e8.html
http://tutorrus.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 เลือกคอร์สเรียน

 โปรโมชั่น

 วิธีสมัครเรียน

 ผลงานความสำเร็จ

 รีวิว

 สถานที่เรียน

คอร์สเรียน

รายชื่อนักเรียนที่สอบติดในแต่ละปี

Reviews

รู้จักติวเตอร์

ห้องแนะแนว ข้อสอบ

โปรโมชั่นปี 60

เทคนิคพิชิตข้อสอบ

วิธีสมัครเรียน

โครงการรัสเซียศึกษา มธ.

BMCI วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEAS

หลักสูตรวิเทศคดีศึกษา อาเซียน-จีน (IAC)

คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียดโครงการรัสเซียศึกษา มธ.

รายละเอียดโครงการรัสเซียศึกษา มธ.

 

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจโครงการรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์

เรามีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับโครงการนี้มาแนะนำกันค่ะ

อ่านบล็อกแบบละเอียด เข้าใจง่าย คลิ๊กที่นี่เลย 

  

  โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

      

         เนื่องด้วยประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการเมือง การทหาร และ

เศรษฐกิจของโลกมาช้านาน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความมั่นคง

ทางทรัพยากรธรรมชาติ ความโดดเด่นของประวัติศาสตร์อีกทั้งความมีเอกลักษณ์เฉพาะ

ตัวของศิลปะและวัฒนธรรมรัสเซียนั้น ล้วนเป็นปัจจัยยที่ดึงดูดให้ชาวต่างชาติสนใจที่จะ

สร้างหรือเสริมความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ กับรัสเซียทั้งสิ้น

       แต่เนื่องจากรัสเซียเพิ่งจะเปิดตนเองให้โลกภายนอกได้รู้จัก ทำให้การสร้างความ

สัมพันธ์ที่ขาดความรู้และความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างถ่องแท้นั้นเป็นไปโดยไม่ราบรื่น

นัก

       อนึ่ง แม้ประเทศไทยกับประเทศรัสเซียจะมีความสัมพันธ์อันดีมากว่า 100 ปี แล้ว

ก็ตาม แต่ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับประเทศ

รัสเซีย ทั้งในเชิงคุณภาพจึงทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเป็นไปอย่างขาด

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ถึงแม้ว่าโอกาสได้เปิดกว้างเป็นอย่างมากทั้งในอดีตและ

ปัจจุบัน

       ด้วย เหตุผลดังกล่าว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นศูนย์ความรู้

และแหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับรัสเซียในประเทศไทยจึงได้เล็งเห็นความ

สำคัญที่จะจัดตั้งโครงการรัสเซียศึกษาขึ้น เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ในรูปแบบ

สหวิทยาการการเน้นองค์ความรู้ด้านรัสเซียศึกษาเป็นหลักผนวกเข้ากับองค์ความรู้

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้รู้จักคิดและวิเคราะห์ปัญหา

ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและรอบด้าน มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในการการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ หรือนักศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น


  ทำไมควรเรียนโครงการรัสเซียศึกษา

     

        1. เป็นการศึกษาที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ที่แต่ละ

ประเทศจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ

ต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจที่มีบทบาทต่อโลกมากอย่างประเทศรัสเซีย

แต่ชาวไทยยังมีความรู้น้อยเกี่ยวกับประเทศนี้ ซึ่งมีผลต่อการขยายความสัมพันธ์และ

การพึ่งพาอาศัยกันในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นการช่วยสร้างความเจริญและความมั่นคง

ให้แก่ประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 
        2. นักศึกษาจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในลักษณะสหวิทยาการ

ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม ทำให้เป็นคนที่มีความรอบรู้

มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถก้าวทันโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วได้

 
       3. นักศึกษาจะได้เรียนและฝึกฝนทักษะการใช้ภาษารัสเซีย ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน

จนถึงระดับสูงกับอาจารย์เจ้าของภาษาในลักษณะการเรียนแบบ กลุ่มย่อย ซึ่งเน้น

ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและการนำไปใช้จริงในการสื่อสารและการ ทำงานร่วม

กับชาวรัสเซียหรือชาวประเทศเครือรัฐอิสระอีก 11 ประเทศ

 
        4. นักศึกษาจะได้เรียนและฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ต่อเนื่อง

จากความรู้ที่ได้เรียนในโรงเรียน กับอาจารย์เจ้าของภาษาในลักษณะการเรียนแบบ

กลุ่มย่อยซึ่งเน้นประสิทธิภาพของ การเรียนและการสอนและนำไปใช้ในการทำงาน

 
         5. นักศึกษาที่สำเร็จศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถเข้าทำงานได้ทั้งในหน่วยงาน

ของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรภูมิภาคหรือนานาชาติ หรือหน่วยงานของเอกชน

ที่ประกอบธุรกิจการค้ากับต่างประเทศ และยังสามารถสร้างงานของตนเอง ตลอดจน

ศึกษาต่อในระดับสูง

  
          6. เป็นสาขาวิชาที่ทันสมัย ทั้งนี้ประเทศไทยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชานี้ในระดับ

ปริญญาตรี ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น ต่างเห็นความสำคัญ และจัดการเรียนการสอนสาขาวิชานี้มาช้า

นานแล้ว

 

  ทำไมต้องศึกษารัสเซีย 

            รัสเซียเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีความสำคัญและโดดเด่นในหลายด้าน

เช่น  

       ภูมิศาสตร์ รัสเซียเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่รวมกว่า 17 ล้านตาราง

กิโลเมตร ( ใหญ่กว่าประเทศไทย 33.2 เท่า) ครอบคลุมถึง 2 ทวีป คือเอเชียและยุโรป

ชายแดนทางบกของรัสเซียติดกับประเทศต่างๆ 16 ประเทศรวมความยาว 19,990

กิโลเมตร และมีชายฝั่งทะเล 13 ทะเลที่มีความยาว 37,653 กิโลเมตร เมืองที่อยู่

ทางตะวันออกของรัสเซียกับเมืองที่อยู่ทางตะวันตกห่างกันกว่า 9,990 กิโลเมตรและมี

เวลาห่างกันถึง 11 ชั่วโมง

          เศรษฐกิจ ในผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ของรัสเซียนั้นอุดมไปด้วยทรัพยากร

ธรรมชาติ เป็นแหล่งพลังงานสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ( ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันและถ่าน

หิน) มีสินแร่ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งที่อยู่ในอันดับโลก ได้แก่ นิกเกิล อะลูมิเนียม ทองคำ

เหล็ก และเงิน เป็นต้น นอกจากนั้นบนพื้นแผ่นดินมีป่าไม้ถึง 23% ของโลก ในน่านน้ำ

รัสเซียมีทรัพยากรทางน้ำมูลค่ามหาศาล ซึ่งถ้าหากรวมมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

ของรัสเซียทั้งหมดในปัจจุบันเข้าด้วยกัน จะมีมูลค่าประมาณ 60 ล้าน ล้านเหรียญดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา
 

          ประวัติศาสตร์ ในอดีตรัสเซียมีบทบาทที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกหลาย

ประการ เช่น การปฏิวัติสังคมนิยมในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1917 ได้ทำให้ระบอบการ

ปกครองของโลกแบ่งออกเป็น 2 ระบอบใหญ่ คือระบอบประชาธิปไตยและระบอบ

สังคมนิยม และระบบเศรษฐกิจก็แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือระบบตลาดเสรีและระบบการ

วางแผนจากส่วนกลาง จากความแตกต่างของระบอบปกครองและระบบเศรษฐกิจ ได้ทำ

ให้เกิดการแข่งขัน เกิดความขัดแย้งและเกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศขึ้น ซึ่งเรียกว่า

“สงครามเย็น” การแข่งขันกันระหว่างสองขั้วมหาอำนาจได้ทำหการพัฒนาเทคโนโลยี

ของมนุษยชาติ ก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก อีกบทบาทหนึ่งในระดับนานาชาติของรัสเซียที่

มีผลต่อโลก คือการเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งองค์การสหประชาติ และล่าสุดรัสเซียได้

ทำให้สภาพโซเวียตล่มสลายและทำให้เกิดประเทศใหม่ในโลก 14 ประเทศ


         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัสเซียเป็นประเทศแรกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศ จนสามารถส่งดาวเทียม ( สปุตนิก ) และนักบินอวกาศ ( ยูริ กาการิน ) ขึ้นไปใน

อวกาศสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก หลังจากนั้นได้มีการสร้างสถานีอวกาศและการสำรวจ

ดาวเคราะห์ต่างๆ ซึ่งในโลกนี้นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีแต่รัสเซียเท่านั้นที่มี

เทคโนโลยี สูงในระดับสำรวจอวกาศได้ ส่วนด้านเทคโนโลยีการทหารนั้นรัสเซียเป็นหนึ่ง

ในสองมหาอำนาจนิวเคลียร์ของ โลกที่มีขีปนาวุธและระบบป้องกันขีปนาวุธที่มี

ประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก
           

            ภาษารัสเซีย เป็นหนึ่งใน 5 ภาษาที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติ ซึ่งในปัจจุบันมี

ผู้ที่รู้ภาษารัสเซียอยู่ทั่วโลกประมาณ 300 ล้านคน ( ประชากรรัสเซีย 144 ล้านค้น)

นอกจากนั้นภาษารัสเซียใช้ในประเทศเครือรัฐอิสระได้กว่า 12 ประเทศ ( อดีตสาธารณรัฐ

ของสหภาพโซเวียต) ดังนั้นผู้ที่มีความรู้ภาษารัสเซียจึงสามารถสื่อสารกับผู้คนได้ถึง 12

ประเทศ


   อาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาสาขารัสเซียศึกษา 

          ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาเอกรัสเซียศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพได้ เช่นเดียวกับ

ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กล่าวคือ ในงานราชการ

สามารถเป็นนักการฑูต เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการต่างประเทศของหน่วยงานต่างๆของรัฐ ของสถาบัน เป็นอาจารย์

นักวิจัย ตำรวฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง ท่องเที่ยว ทหาร เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย ฯลฯ ส่วนในงานเอกชนนั้น สามารถเป็นพนักงานสายการบิน พนักงานบริษัทขนส่ง

ทางอากาศ พนักงานบริษัทขนส่งทางเรือ เจ้าหน้าที่สนามบิน เจ้าหน้าโรงแรม เจ้าหน้าที่-

ร้านอาหารสำหรับชาวต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ล่าม

นักแปล เจ้าหน้าที่บริษัทการค้าระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่บริษัทท่องเที่ยว ฯลฯ

Credit: http://www.russianstudies-tu.com/aboutus/whystudy.php

และ https://my.dek-d.com/dek-d/story/view.php?id=54774เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับโครงการรัสเซียศึกษา

น่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมคะ สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ อยากเป็น

1 ใน 100 คน ผู้มีสิทธ์ศึกษาต่อในโครงการดังกล่าว

ทำอย่างไรถึงได้เป็นเด็กมธ.?

...........................................................................................................

อ้างอิงข้อมูลจาก: http://www.tu.ac.th/org/arts/russ/info.html

สอบตรง,ติว,คอร์ส,รัสเซียศึกษา,รัสเซีย,โครงการ,สอนสอบ,แนวข้อสอบ,หนังสือ,ธรรมศาสตร์,สอบ,มธ,แนะนำ,เรียน,ติวสอบ,สอนพิเศษ,เรียนพิเศษ,ค่าเทอม,9วิชาสามัญ ,admission61,admission,clearing house,gat,pat,gatpat 60,เรียน,gat60,pat60, gat61,pat61,กสพท,การศึกษากับ ASEAN,การศึกษาไทย,ข่าวการศึกษา,รู้ลึก,รู้จริง,eduzones,unigang,ค่าย,เคลียรริ่งเฮาส์,tustar,แอดมิชชั่น,คอร์ส,ติวสอบ,แนวข้อสอบ,แนะแนว,แนะนำ,อ่านสอบ,หนังสือ,รุ่นพี่,ตรง,พิเศษ,ติว,SEAS,Southeast Asia,เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา,หลักสูตรนวัตกรรม,ASEAN,BMCI,IAC,อาเซียน-จีน,อาเซียน,จีน,bts,สังคมสงเคราะห์,รัฐศาสตร์,เอเชีย,ตะวันออก,เฉียงใต้,เซาท์อีส,South East Asia,ไทย,สังคม,แกท,เชื่อมโยง,เรียงความ,tu star,เตรียมสอบ,เตรียม,สอบ,คอร์ส,เตรียมตัว,แม่น,เป๊ะ,สอบตรง,ช่วย,โครงการรัสเซียศึกษา,สอบตรง,สอน,เปิด,รับสมัคร,อ่าน,กวดวิชา,นิติศาสตร์,สังคมสงเคราะห์,ข้อสอบ,สอบสัมภาษณ์,สัมภาษณ์,ติวสัมภาษณ์,เรียงความ,ข้อเขียน,อัตนัย,ปรนัยภาษาอังกฤษ,IELTS,TOEFL, TU-GET,CU-TEP,พรีเวียตรัสเซีย,ค่าย,All about Russia,9,10,11,12,13,14,เรียนรัสเซีย,2560,2561,2562,60,61,62,ที่เรียน, bts,iac,pbic,russia,south east asia,asean china,tuasean,tu,thammasat,russian,russian studies, Southeast Asian Studies, Asean-chiana Studies, International program,วิเทศคดีศึกษา,การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม,การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมอย่างสร้างสรรค์,enttrong,dek-d,dek60,เด็กซิ่ว,dek61,เฉียงใต้อาเซียนจีนจีนศึกษาอาเซียนจีนที่เรียน

Tags : สอบตรง  ติว  การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วิทยาลัยนวัตกรรม  รัสเซียศึกษา  รัสเซีย  วิเทศคดีศึกษา  IAC  แนวข้อสอบ  ธรรมศาสตร์  BMCI  มธ  แนะนำ  เรียน  สัมภาษณ์  SEAS  ค่าเทอม  2560  60  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อาเซียนจีน  อาเซียน  จีน

view

 หน้าแรก

 รู้จักติวเตอร์

 แนวข้อสอบ

 Review

view