google-site-verification: googlecdca8cc4a70514e8.html
http://tutorrus.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 เลือกคอร์สเรียน

 โปรโมชั่น

 วิธีสมัครเรียน

 ผลงานความสำเร็จ

 รีวิว

 สถานที่เรียน

คอร์สเรียน

รายชื่อนักเรียนที่สอบติดในแต่ละปี

Reviews

รู้จักติวเตอร์

ห้องแนะแนว ข้อสอบ

โปรโมชั่นปี 60

เทคนิคพิชิตข้อสอบ

วิธีสมัครเรียน

โครงการรัสเซียศึกษา มธ.

BMCI วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEAS

หลักสูตรวิเทศคดีศึกษา อาเซียน-จีน (IAC)

คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียดโครงการรัสเซียศึกษา มธ.

รายละเอียดโครงการรัสเซียศึกษา มธ.

 

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจโครงการรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์

เรามีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับโครงการนี้มาแนะนำกันค่ะ

อ่านบล็อกแบบละเอียด เข้าใจง่าย คลิ๊กที่นี่เลย 

  

  โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

      

         เนื่องด้วยประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการเมือง การทหาร และ

เศรษฐกิจของโลกมาช้านาน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความมั่นคง

ทางทรัพยากรธรรมชาติ ความโดดเด่นของประวัติศาสตร์อีกทั้งความมีเอกลักษณ์เฉพาะ

ตัวของศิลปะและวัฒนธรรมรัสเซียนั้น ล้วนเป็นปัจจัยยที่ดึงดูดให้ชาวต่างชาติสนใจที่จะ

สร้างหรือเสริมความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ กับรัสเซียทั้งสิ้น

       แต่เนื่องจากรัสเซียเพิ่งจะเปิดตนเองให้โลกภายนอกได้รู้จัก ทำให้การสร้างความ

สัมพันธ์ที่ขาดความรู้และความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างถ่องแท้นั้นเป็นไปโดยไม่ราบรื่น

นัก

       อนึ่ง แม้ประเทศไทยกับประเทศรัสเซียจะมีความสัมพันธ์อันดีมากว่า 100 ปี แล้ว

ก็ตาม แต่ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับประเทศ

รัสเซีย ทั้งในเชิงคุณภาพจึงทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเป็นไปอย่างขาด

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ถึงแม้ว่าโอกาสได้เปิดกว้างเป็นอย่างมากทั้งในอดีตและ

ปัจจุบัน

       ด้วย เหตุผลดังกล่าว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นศูนย์ความรู้

และแหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับรัสเซียในประเทศไทยจึงได้เล็งเห็นความ

สำคัญที่จะจัดตั้งโครงการรัสเซียศึกษาขึ้น เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ในรูปแบบ

สหวิทยาการการเน้นองค์ความรู้ด้านรัสเซียศึกษาเป็นหลักผนวกเข้ากับองค์ความรู้

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้รู้จักคิดและวิเคราะห์ปัญหา

ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและรอบด้าน มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในการการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ หรือนักศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น


  ทำไมควรเรียนโครงการรัสเซียศึกษา

     

        1. เป็นการศึกษาที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ที่แต่ละ

ประเทศจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ

ต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจที่มีบทบาทต่อโลกมากอย่างประเทศรัสเซีย

แต่ชาวไทยยังมีความรู้น้อยเกี่ยวกับประเทศนี้ ซึ่งมีผลต่อการขยายความสัมพันธ์และ

การพึ่งพาอาศัยกันในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นการช่วยสร้างความเจริญและความมั่นคง

ให้แก่ประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 
        2. นักศึกษาจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในลักษณะสหวิทยาการ

ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม ทำให้เป็นคนที่มีความรอบรู้

มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถก้าวทันโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วได้

 
       3. นักศึกษาจะได้เรียนและฝึกฝนทักษะการใช้ภาษารัสเซีย ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน

จนถึงระดับสูงกับอาจารย์เจ้าของภาษาในลักษณะการเรียนแบบ กลุ่มย่อย ซึ่งเน้น

ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและการนำไปใช้จริงในการสื่อสารและการ ทำงานร่วม

กับชาวรัสเซียหรือชาวประเทศเครือรัฐอิสระอีก 11 ประเทศ

 
        4. นักศึกษาจะได้เรียนและฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ต่อเนื่อง

จากความรู้ที่ได้เรียนในโรงเรียน กับอาจารย์เจ้าของภาษาในลักษณะการเรียนแบบ

กลุ่มย่อยซึ่งเน้นประสิทธิภาพของ การเรียนและการสอนและนำไปใช้ในการทำงาน

 
         5. นักศึกษาที่สำเร็จศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถเข้าทำงานได้ทั้งในหน่วยงาน

ของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรภูมิภาคหรือนานาชาติ หรือหน่วยงานของเอกชน

ที่ประกอบธุรกิจการค้ากับต่างประเทศ และยังสามารถสร้างงานของตนเอง ตลอดจน

ศึกษาต่อในระดับสูง

  
          6. เป็นสาขาวิชาที่ทันสมัย ทั้งนี้ประเทศไทยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชานี้ในระดับ

ปริญญาตรี ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น ต่างเห็นความสำคัญ และจัดการเรียนการสอนสาขาวิชานี้มาช้า

นานแล้ว

 

  ทำไมต้องศึกษารัสเซีย 

            รัสเซียเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีความสำคัญและโดดเด่นในหลายด้าน

เช่น  

       ภูมิศาสตร์ รัสเซียเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่รวมกว่า 17 ล้านตาราง

กิโลเมตร ( ใหญ่กว่าประเทศไทย 33.2 เท่า) ครอบคลุมถึง 2 ทวีป คือเอเชียและยุโรป

ชายแดนทางบกของรัสเซียติดกับประเทศต่างๆ 16 ประเทศรวมความยาว 19,990

กิโลเมตร และมีชายฝั่งทะเล 13 ทะเลที่มีความยาว 37,653 กิโลเมตร เมืองที่อยู่

ทางตะวันออกของรัสเซียกับเมืองที่อยู่ทางตะวันตกห่างกันกว่า 9,990 กิโลเมตรและมี

เวลาห่างกันถึง 11 ชั่วโมง

          เศรษฐกิจ ในผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ของรัสเซียนั้นอุดมไปด้วยทรัพยากร

ธรรมชาติ เป็นแหล่งพลังงานสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ( ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันและถ่าน

หิน) มีสินแร่ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งที่อยู่ในอันดับโลก ได้แก่ นิกเกิล อะลูมิเนียม ทองคำ

เหล็ก และเงิน เป็นต้น นอกจากนั้นบนพื้นแผ่นดินมีป่าไม้ถึง 23% ของโลก ในน่านน้ำ

รัสเซียมีทรัพยากรทางน้ำมูลค่ามหาศาล ซึ่งถ้าหากรวมมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

ของรัสเซียทั้งหมดในปัจจุบันเข้าด้วยกัน จะมีมูลค่าประมาณ 60 ล้าน ล้านเหรียญดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา
 

          ประวัติศาสตร์ ในอดีตรัสเซียมีบทบาทที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกหลาย

ประการ เช่น การปฏิวัติสังคมนิยมในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1917 ได้ทำให้ระบอบการ

ปกครองของโลกแบ่งออกเป็น 2 ระบอบใหญ่ คือระบอบประชาธิปไตยและระบอบ

สังคมนิยม และระบบเศรษฐกิจก็แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือระบบตลาดเสรีและระบบการ

วางแผนจากส่วนกลาง จากความแตกต่างของระบอบปกครองและระบบเศรษฐกิจ ได้ทำ

ให้เกิดการแข่งขัน เกิดความขัดแย้งและเกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศขึ้น ซึ่งเรียกว่า

“สงครามเย็น” การแข่งขันกันระหว่างสองขั้วมหาอำนาจได้ทำหการพัฒนาเทคโนโลยี

ของมนุษยชาติ ก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก อีกบทบาทหนึ่งในระดับนานาชาติของรัสเซียที่

มีผลต่อโลก คือการเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งองค์การสหประชาติ และล่าสุดรัสเซียได้

ทำให้สภาพโซเวียตล่มสลายและทำให้เกิดประเทศใหม่ในโลก 14 ประเทศ


         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัสเซียเป็นประเทศแรกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศ จนสามารถส่งดาวเทียม ( สปุตนิก ) และนักบินอวกาศ ( ยูริ กาการิน ) ขึ้นไปใน

อวกาศสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก หลังจากนั้นได้มีการสร้างสถานีอวกาศและการสำรวจ

ดาวเคราะห์ต่างๆ ซึ่งในโลกนี้นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีแต่รัสเซียเท่านั้นที่มี

เทคโนโลยี สูงในระดับสำรวจอวกาศได้ ส่วนด้านเทคโนโลยีการทหารนั้นรัสเซียเป็นหนึ่ง

ในสองมหาอำนาจนิวเคลียร์ของ โลกที่มีขีปนาวุธและระบบป้องกันขีปนาวุธที่มี

ประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก
           

            ภาษารัสเซีย เป็นหนึ่งใน 5 ภาษาที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติ ซึ่งในปัจจุบันมี

ผู้ที่รู้ภาษารัสเซียอยู่ทั่วโลกประมาณ 300 ล้านคน ( ประชากรรัสเซีย 144 ล้านค้น)

นอกจากนั้นภาษารัสเซียใช้ในประเทศเครือรัฐอิสระได้กว่า 12 ประเทศ ( อดีตสาธารณรัฐ

ของสหภาพโซเวียต) ดังนั้นผู้ที่มีความรู้ภาษารัสเซียจึงสามารถสื่อสารกับผู้คนได้ถึง 12

ประเทศ


   อาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาสาขารัสเซียศึกษา 

          ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาเอกรัสเซียศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพได้ เช่นเดียวกับ

ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กล่าวคือ ในงานราชการ

สามารถเป็นนักการฑูต เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการต่างประเทศของหน่วยงานต่างๆของรัฐ ของสถาบัน เป็นอาจารย์

นักวิจัย ตำรวฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง ท่องเที่ยว ทหาร เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย ฯลฯ ส่วนในงานเอกชนนั้น สามารถเป็นพนักงานสายการบิน พนักงานบริษัทขนส่ง

ทางอากาศ พนักงานบริษัทขนส่งทางเรือ เจ้าหน้าที่สนามบิน เจ้าหน้าโรงแรม เจ้าหน้าที่-

ร้านอาหารสำหรับชาวต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ล่าม

นักแปล เจ้าหน้าที่บริษัทการค้าระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่บริษัทท่องเที่ยว ฯลฯ

Credit: http://www.russianstudies-tu.com/aboutus/whystudy.php

และ https://my.dek-d.com/dek-d/story/view.php?id=54774เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับโครงการรัสเซียศึกษา

น่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมคะ สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ อยากเป็น

1 ใน 100 คน ผู้มีสิทธ์ศึกษาต่อในโครงการดังกล่าว

ทำอย่างไรถึงได้เป็นเด็กมธ.?

...........................................................................................................

อ้างอิงข้อมูลจาก: http://www.tu.ac.th/org/arts/russ/info.html

คอร์สติวสอบตรงเข้าโครงกาารัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์ 2555, 2554, 54, 53, โครงการ รัสเซียศึกษา สอบตรง สอน เปิด รับสมัคร อ่าน หนังสือ เข้า อ่าน สอบ ติว รัสเซียศึกษา โครงการรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์ สอบตรง สอบ ติว แนะนำ สอน พรีเวียตรัสเซีย พี่ อยากเข้า มธ. มธ  ค่าย All about Russia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  แนว ข้อสอบ 2555 แนะนำ ดี เก่ง แม่น ตรง เป๊ะ
7 วิชาสามัญ , admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท , การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย , ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ , โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข , มช , มมส 55  , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 , เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น บ้าน เตรียมโดม พี่วิน

เตรียมสอบ  เตรียม สอบ คอร์ส เตรียมโดม เตรียมตัว รุ่นพี่ แนะนำ บอก แน๊ต แนท แนต แม่น เป๊ะ สอบตรง แนะนำ ช่วย โครงการรัสเซียศึกษา 2554, 54, 53, โครงการรัสเซียศึกษา สอบตรง สอน เปิด รับสมัคร อ่าน หนังสือ เข้า อ่าน สอบ ติว รัสเซียศึกษา โครงการรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์ สอบตรง สอบ ติว แนะนำ สอน พรีเวียตรัสเซีย พี่ อยากเข้า มธ. มธ  2554, 54, 53, โครงการรัสเซียศึกษา สอบตรง สอน เปิด รับสมัคร อ่าน หนังสือ เข้า อ่าน สอบ ติว รัสเซียศึกษา โครงการรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์ สอบตรง สอบ ติว แนะนำ สอน พรีเวียตรัสเซีย พี่ อยากเข้า มธ. มธ  ค่าย All about Russia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รายชื่อ ดี แม่น เป๊ะ ตรง เจ๋ง เรียนกับ ติว เรียน กับ 2555, 57,58  "สอบตรงเข้าโครงการรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์ 2555, 2554  โครงการ รัสเซียศึกษา สอบตรง สอน เปิด รับสมัคร อ่าน หนังสือ เข้า อ่าน สอบ ติว รัสเซียศึกษา โครงการรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์ สอบตรง สอบ ติว แนะนำ สอน พรีเวียตรัสเซีย พี่ อยากเข้า มธ. มธ  ค่าย All about Russia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  แนว ข้อสอบ 2555 แนะนำ ดี เก่ง แม่น ตรง เป๊ะ 7 วิชาสามัญ , admission 57 , clearing house , gat pat 55 , กสพท , การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย , ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ , โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข , มช , มมส 55  , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง557, เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น คอร์สติวสอบ, แนวข้อสอบ, เตรียมโดม,  แนท, , แนะแนว, แนะนำ, อ่านสอบ, หนังสือ, รุ่นพี่, ตรง,. เรียน, พิเศษ

 

เตรียมสอบ  เตรียม สอบ คอร์ส เตรียมโดม เตรียมตัว รุ่นพี่ แนะนำ บอก แน๊ต แนท แนต แม่น เป๊ะ สอบตรง แนะนำ ช่วย โครงการรัสเซียศึกษา โครงการรัสเซียศึกษา สอบตรง สอน เปิด รับสมัคร อ่าน หนังสือ เข้า อ่าน สอบ ติว รัสเซียศึกษา โครงการรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์ สอบตรง สอบ ติว แนะนำ สอน พรีเวียตรัสเซีย พี่ อยากเข้า มธ. มธ  54, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, โครงการรัสเซียศึกษา สอบตรง สอน เปิด รับสมัคร อ่าน หนังสือ เข้า อ่าน สอบ ติว รัสเซียศึกษา โครงการรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์ สอบตรง สอบ ติว แนะนำ สอน พรีเวียตรัสเซีย พี่ อยากเข้า มธ. มธ  ค่าย All about Russia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รายชื่อ ดี แม่น เป๊ะ ตรง เจ๋ง เรียนกับ ติว เรียน กับ 2555  สอบ ตรง เข้า โครงการรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์ โครงการ รัสเซียศึกษา สอบตรง สอน เปิด รับสมัคร อ่าน หนังสือ เข้า อ่าน สอบ ติว รัสเซียศึกษา โครงการรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์ สอบตรง สอบ ติว แนะนำ สอน พรีเวียตรัสเซีย พี่ อยากเข้า มธ. มธ  ค่าย All about Russia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  แนว ข้อสอบ 2558 แนะนำ ดี เก่ง แม่น ตรง เป๊ะ 7 วิชาสามัญ , admission 58 , clearing house , gat pat 58 , กสพท , การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย , ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ , โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 58 , ม.รังสิต 58 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข , มช , มมส 58  , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 58 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง58 , เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 58 , สอท , สอบตรง 58 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น คอร์สติวสอบ รวม รับตรง แนะแนว หนังสือ อ่าน สอบ แนวข้สอบ เตรียมโดม ติว  แนว ปูติน รัสเซีย unigang  enn tiewrussia the bts


Tags : สอบตรง  ติว  การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วิทยาลัยนวัตกรรม  รัสเซียศึกษา  รัสเซีย  วิเทศคดีศึกษา  IAC  แนวข้อสอบ  ธรรมศาสตร์  BMCI  มธ  แนะนำ  เรียน  สัมภาษณ์  SEAS  ค่าเทอม  2560  60  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อาเซียนจีน  อาเซียน  จีน

view

 หน้าแรก

 รู้จักติวเตอร์

 แนวข้อสอบ

 Review

view