google-site-verification: googlecdca8cc4a70514e8.html
http://tutorrus.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 เลือกคอร์สเรียน

 โปรโมชั่น

 วิธีสมัครเรียน

 ผลงานความสำเร็จ

 รีวิว

 สถานที่เรียน

รู้จักติวเตอร์

คอร์สเรียน

คอร์สเรียน (สอบตรง International Program)

คอร์สภาษา

รายชื่อนร.ที่สอบติดในแต่ละปี

Reviews

วิธีสมัครเรียน

แนวข้อสอบ ข้อสอบเก่า รับตรงธรรมศาสตร์

เฉลยข้อสอบ รับตรงธรรมศาสตร์

Portfolio ทำพอร์ต TCAS 62

โครงการรัสเซียศึกษา มธ.

โปรโมชั่นปี 62

ห้องแนะแนว รับตรงธรรมศาสตร์ 62

ตารางสอบระบบ TCAS 62 (ทปอ.)

คำถามที่พบบ่อย

เทคนิคพิชิตข้อสอบ

ปี 2555 สอบติดทั้งสิ้น 92%

ปี 2555 สอบติดทั้งสิ้น 92%


 สถิติจำนวนนักเรียนของTUTORRUSสามารถสอบเข้า

โครงการรัสเซียศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี..."รายชื่อของน้อง ๆ ปี 55 ที่สอบติดทั้งสิ้น 92%"...


ลำดับ                     ชื่อ-สกุล                                            โรงเรียน       

   1         นายประพัฒน์พงษ์      สุขวานิช                      อัสสัมชัญ (บางรัก)

   2         นายภาณุพงศ์            จงมีสุข                         อัสสัมชัญ (บางรัก)

   3         นายปัญญ์ปิยะ           น้อยพานิช                อัสสัมชัุญ สมุทรปราการ

   4         นายอมฤต                 วณิชย์เจริญสกุล        อัสสัมชัญ สมุทรปราการ

   5         นางสาวกฤษณา         ประจวบวัน                    อัสสัมชัญ ระยอง

   6         นางสาวภัคจิรา           สุรมิตรานนท์               มาแตร์เดอีวิทยาลัย

   7         นางสาวลลิตา            อังคศิริมงคล            เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

   8         นางสาวปิยวรรณ        นวลประเสริฐสุข       เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

   9         นางสาวธัญญามาศ     สุภัคไพศาลสิน              อัสสัมชัญคอนแวนต์

  10        นางสาวอรณิชา          ประดิษฐธำรงค์                  สตรีวิทยา

  11        นางสาวศุภิสรา           เอี่ยมเล็ก                        สตรีวิทยา 2

  12        นางสาวกุลณิชา          วรรณสังข์                    เตรียมอุดมศึกษา

  13        นางสาวกุสุมา            เพ็ชรพันธ์ศรี           เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

  14        นางสาวณัชชา           ปัญญาพุทธิสาร                    ราชินี

  15        นายวัชรชัย                โรจนานุกูล                สวนกุหลาบวิทยาลัย

  16        นายสิทพจน์               พงษ์แพทย์                สวนกุหลาบวิทยาลัย

  17        นายวิวิศน์                  ศิระพลานนท์              สวนกุหลาบวิทยาลัย

  18        นางสาววราภรณ์         จิตร์พลชนะ             สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

  19        นางสาวทิพวรรณ        จิตต์ลำจวน            สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

  20        นางสาวปารมี             ชาตะกูล               บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

  21        นางสาวฉัตรกาญจน์     จันทร์ปรุง            บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

  22        นางสาวณปภัช            พิชญคามินทร์      บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

  23        นางสาวพิมพ์ภัทรา       ขันทอง               บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

  24        นางสาวรัตตินันท์         ดิฐชัยวิรัตน์          บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 3

  25        นางสาวญาณัจฉรา       พลพชร                           หอวัง

  26        นายกฤตนู                  วิเศษไชยศรี               สามเสนวิทยาลัย

  27        นางสาวดวงพร            มังกรแก้ว                   สามเสนวิทยาลัย

  28        นายกฤษฎา                ตันศิริ                        สามเสนวิทยาลัย

  29        นางสาวปพิชญา          ศรีสารัตน์                      โยธินบูรณะ

  30        นางสาวมนวลี              ศรีเพชร                        โยธินบูรณะ

  31        นางสาวนาถอนงค์        สิงห์โต                          โยธินบูรณะ

  32        นางสาวณัฐณิชา          วงษ์สง่า                        ศึกษานารี

  33        นายพรลภัส                 บุญฟัก                         วัดราชบพิธ

  34        นายกฤตพัช                 กรนุ่ม                           วัดราชบพิธ

  35        นายชีวิน                     วาสินานนท์                    วัดราชบพิธ

  36        นางสาวสุนิษา             สังข์ศาสตร์                  ราชวินิต บางแก้ว

  37        นางสาวบุษรัญชน์        ควรมิตร                      ราชวินิต บางแก้ว

  38        นางสาวจิรัชยา            รัตนาวลี                      ราชวินิต บางแก้ว

  39        นางสาวชนมณีทิวา       ชาญสมร                    ราชวินิต บางแก้ว

  40        นางสาวนิจฉรา            รอดหริ่ง                    พระหฤทัยคอนแวนต์

  41        นางสาวเกศระวี           ตลับนาค                   พระหฤทัยคอนแวนต์

  42        นายชิดพงษ์               พูนเพ็ง                          สุรศักดิ์มนตรี

  43        นางสาวกนกวรรณ       ปู่เจริญ                        เบญจมราชาัลัย

  44        นางสาวพิชชาภา        กลีบลำเจียก                 สตรีวัดอัปสรสวรรค์

  45        นางสาวชนินญา          แดงอร่าม                     สตรีวัดอัปสรสวรรค์

  46        นายสุวีร์นนท์              อัจยุตโภคิน                       ทิวไผ่งาม

  47        นายกัมพล                 วีระกุล                              ทิวไผ่งาม

  48        นางสาวพัชรพร           เมธีสุทธิพงศ์                     ทิวไผ่งาม

  49        นางสาวชวรัตน์            เพ็ญศิริ                        สตรีศรีสุริโยทัย

  50        นางสาวอัมพร             ตั้งกุญแจทอง                สตรีศรีสุริโยทัย

  51        นางสาวจิรภา              องอาจ                       สุวรรณารามวิทยาคม

  52        นางสาวณัชชา            ผิวขำ                             ปัญญาวรคุณ

  53        นางสาวปภาวี              บุญกิ่ง                            มัธยมวัดสิงห์

  54        นางสาวณัฐชา             สิทธิภูิมิสวัสดิ์                   วัดราชโอรส

  55        นางสาววนัชพร            พรธีรลานนท์                    วัดราชโอรส

  56        นางสาวอภิญญา          เพ็ชรวิภาต                  บางปะกอกวิทยาคม

  57        นางสาวรสสุคนธ์          นามมนตรี                      วัดนวลนรดิศ

  58        นางสาวศุภัชฌา           อิงคภากร                 สตรีวัดมหาพฤฒาราม

  59        นางสาวเพ็ญนภา          นาคนาวา                        ศรีพฤฒา

  60        นางสาวจิราพร             ตีรณานนท์          ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

  61        นางสาวโศภิษฐา          มณีวรสิทธิ์                สตรีประเสริฐศิลป์

  62        นายศิวกร                    ภูซ้ายสี                    สตรีสมุทรปราการ

  63        นางสาวชลิตา              บุญโชติ                    สตรีสมุทรปราการ

  64        นางสาวศุทธนุช            ผาสุข                         อัมพรไพศาล

  65        นางสาวภัชนิดา             ศิลปกุล                    เขมาภิรตาราม

  66        นางสาวจริยา                สนทะเนตร์                    ธัญบุรี

  67        นางสาวกนกวรรณ          แคจิตร์                   ธัญรัตน์ ปทุมธานี

  68        นายธนพล                    ญาติคำ                   ธัญรัตน์ ปทุมธานี

  69        นางสาวณัฐณิชา            หงษ์อ่ำ             ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

  70        นางสาวญาณิชศา          ประสพผล              มัธยมวัดหนองแขม

  71        นายภานุวัฒน์                เกิดมุสิก                   สุราษฎร์ธานี

  72        นางสาวโชติกา              ชูประเสริฐ                สุราษฎร์ธานี

  73        นางสาวสินีนาฏ              รจิตานนท์                 สุราษฎร์ธานี

  74        นางสาวอัจฉรา               ลิขิตภุมรา             อำมาตย์พานิชนุกูล

  75        นางสาววัชจรี                 ถิ่นหนองจิก          อำมาตย์พานิชนุกูล

  76        นางสาวณัฐฐาพร            ประเิสริฐกุล              สุรนารีวิทยา

  77        นางสาวธัญลักษณ์          วงศืหมอ                  สุรนารีวิทยา

  78        นางสาวเหมวรรณ           ไวยทิพย์               จอมสุรางค์อุปถัมภ์

  79        นางสาววริศรา                พรหมมายนต์         จอมสุรางค์อุปถัมภ์

  80        นางสาวพิชญา               มานะจรรยาพงศ์     จอมสุรางค์อุปถัมภ์

  81        นางสาวภาวินี                 สีดาวเรือง             จอมสุรางค์อุปถัมภ์

  82        นายวัชราวุธ                   ปิ่นสุวรรณ              ราชสีมาวิทยาลัย

  83        นายเจตษฎา                  พรขุนทด                ราชสีมาวิทยาลัย

  84        นายวรัตถ์                      เปาริก                    ราชสีมาวิทยาลัย

  85        นางสาวสุวภรณ์              พิมาน                       นิรมลชุมพร

  86        นางสาวลลิตา                 รวดเร็ว                  สอาดเผดิมวิทยา

  87        นางสาวเบญจมาศ           เต็กอวยพร           สิรินธรราชวิทยาลัย

  88        นางสาวธนวัน                 สันทัยพร                      สิรินธร

  89        นางสาวปัทมา                สุทะโท                    ภูเก็ตวิทยาลัย

  90        นางสาวกนกพรรณพร      ครองภูมินทร์                สตรีภูเก็ต

  91        นางสาวปัทตมา              มาลากูล              มหาวิชาราวุธ สงขลา

  92        นางสาวรัชฎา                 แก้วลี                          ศรีราชา

  93        นางสาวพรนภัส               บุญญานุพงศ์         กัลยาณีศรีธรรมราช

  94        นางสาวปภาดา               คงคา                      ทัพทันอนุสรณ์

  95        นางสาวณัฐมน                แสงวราภรณ์            สมุทรสาครบูรณะ

  96        นางสาวกฤติญาภรณ์        บึงบงกช       กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

  97        นางสาวณัฐณิชาช์            คำชุ่ม                   ปราจิณราษฎรอำรุง

  98        นายสุริยา                       สมสกุล                   ปราจีนกัลยาณี

  99        นางสาวเปมนีย์                สังวรณ์              พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี

 100       นายปรีดา                       พูลสวัสดิ์                   พรหมานุสรณ์ฯ

 101       นางสาวอัจฉรียา              เลี่ยมทอง         เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี

 102       นางสาวสยุมพร               นุขโพธ์พันธุ์                 วิสุทธรังษี

 103       นายมาโนช                    พลอยศรี                      ปทุมวิไล

 104       นางสาวกวิตา                  ว่องประสพสุข            สตรีนนทบุรี

 105       นางสาวสุนิสา                  พันมี                     มัธยมวัดบึงทองหลาง

 106       นางสาวรัญจนา               มาแจ้ง                         อรรถมิตร

 107       นางสาวพานิตา               ขุนฤทธิ์                 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี

 108       นางสาวขวัญสุภา             รัตตนิทัศน์                 ศิลาจารพิพัฒน์


คลิ๊ก ที่นี่ เพื่ออ่านความประทับใจจากน้อง ๆ ที่เรียนกับ TUTORRUS

สอบตรง,ติว,คอร์ส,รัสเซียศึกษา,รัสเซีย,โครงการ,สอนสอบ,แนวข้อสอบ,หนังสือ,ธรรมศาสตร์,สอบ,มธ,แนะนำ,เรียน,ติวสอบ,สอนพิเศษ,เรียนพิเศษ,ค่าเทอม,9วิชาสามัญ ,admission61,admission,clearing house,gat,pat,gatpat 60,เรียน,gat60,pat60, gat61,pat61,กสพท,การศึกษากับ ASEAN,การศึกษาไทย,ข่าวการศึกษา,รู้ลึก,รู้จริง,eduzones,unigang,ค่าย,เคลียรริ่งเฮาส์,tustar,แอดมิชชั่น,คอร์ส,ติวสอบ,แนวข้อสอบ,แนะแนว,แนะนำ,อ่านสอบ,หนังสือ,รุ่นพี่,ตรง,พิเศษ,ติว,SEAS,Southeast Asia,เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา,หลักสูตรนวัตกรรม,ASEAN,BMCI,IAC,อาเซียน-จีน,อาเซียน,จีน,bts,สังคมสงเคราะห์,รัฐศาสตร์,เอเชีย,ตะวันออก,เฉียงใต้,เซาท์อีส,South East Asia,ไทย,สังคม,แกท,เชื่อมโยง,เรียงความ,tu star,เตรียมสอบ,เตรียม,สอบ,คอร์ส,เตรียมตัว,แม่น,เป๊ะ,สอบตรง,ช่วย,โครงการรัสเซียศึกษา,สอบตรง,สอน,เปิด,รับสมัคร,อ่าน,กวดวิชา,นิติศาสตร์,สังคมสงเคราะห์,ข้อสอบ,สอบสัมภาษณ์,สัมภาษณ์,ติวสัมภาษณ์,เรียงความ,ข้อเขียน,อัตนัย,ปรนัยภาษาอังกฤษ,IELTS,TOEFL, TU-GET,CU-TEP,พรีเวียตรัสเซีย,ค่าย,All about Russia,9,10,11,12,13,14,เรียนรัสเซีย,2560,2561,2562,60,61,62,ที่เรียน, bts,iac,pbic,russia,south east asia,asean china,tuasean,tu,thammasat,russian,russian studies, Southeast Asian Studies, Asean-chiana Studies, International program,วิเทศคดีศึกษา,การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม,การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมอย่างสร้างสรรค์,enttrong,dek-d,dek60,เด็กซิ่ว,dek61,เฉียงใต้อาเซียนจีนจีนศึกษาอาเซียนจีนที่เรียน

Tags : สอบตรง  ติว  การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วิทยาลัยนวัตกรรม  รัสเซียศึกษา  รัสเซีย  วิเทศคดีศึกษา  IAC  แนวข้อสอบ  ธรรมศาสตร์  BMCI  มธ  แนะนำ  เรียน  สัมภาษณ์  SEAS  ค่าเทอม  2560  60  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อาเซียนจีน  อาเซียน  จีน

view

 หน้าแรก

 รู้จักติวเตอร์

 แนวข้อสอบ

 Review

view